Reset worddpress admin password from MySQL

List user Wordpress users details 

SELECT ID, user_login, user_pass FROM wp_users;

Reset user password

UPDATE wp_users SET user_pass= "md5_password_here" WHERE ID = 1;

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn