Search Suggest

Applications
Applications

XML Parser

Giới thiệu Applications

Đây là phần đi vào lập trình ứng dụng, bạn cần nắm được tất cả các phần trước đó bao gồm: - C/C++ - Linux Basic - Shell - Beginning Linux Programming…

Ứng dụng QT Helloworld

Tạo project với QT Creator - Export biến môi trường cross compiler - Export QMAKESPEC chỉ đến thư mục chứa qmake.conf mà bạn đã cấu hình khi build QT…

Build QT everywhere cho board nhúng FriendlyARM Mini2440

1. Download source code -  https://download.qt.io/archive/qt / Tất cả các version được đặt ở link trên, bạn có thể dùng các version  qt-everywhere-op…

Sử dụng QT Creator để tạo giao diện

Bài viết liên quan: - Giới thiệu QT Framework - QT Creator 1. Giới thiệu Như các bài viết trước QT Creator được dùng với hai trường hợp - Code Editor…

Giới thiệu QT Framework

Bài viết liên quan: - Graphical Toolkits  1. Giới thiệu QT là một graphic library đa nền tảng để xây dựng các chương trình có giao diện đồ họa - GUI,…

BusyBox

1. BusyBox BusyBox là một bộ tiện ích nhỏ gọn cho hệ thống nhúng, ví dụ như các lệnh ta dùng trong shell như "cat, date, ping, ip, route, ...&qu…