Search Suggest

Beginning Linux Programming
Beginning Linux Programming

Resources and Limits

Logging

Log file là một file rất quan trong nên có cho mỗi chương trình để lưu lại tất cả thông tin về quá trình chạy của chương trình, từ đó có thể phân tíc…

Temporary Files

Trong lúc chương trình chạy, đôi lúc chương trình cần có một file tạm để ghi các thông tin tam thời vào, Unix/Linux cung cấp một số hàm để thực hiện …

Host Information

Trong Shell bạn dùng lệnh uname để lấy thông tin về host của mình đang sử dụng: $ uname Linux $ uname -a Linux localhost.localdomain 3.18.6-10…

User Information

Bài viết liên quan: + Users and Groups Một OS bao giờ cũng tạo ra các User và gom nhiều user có điểm chung lại với nhau thành Group, các user và grou…

Time and Date

1. time Unix/Linux cung cấp thư viện time.h bao gồm các cấu trúc và hàm để xác định thời gian. Chúng thường được dùng để làm bộ timer, đo tốc độ của …

Environment Variables

1. Get and Set environment variables Thư viện stdlib.h cung cấp các hàm để chương trình tương tác với các biến môi trường bên ngoài. #include <st…

Program Arguments

Một chương trình C/C++ sẽ bắt đầu với hàm main và các đối số được truyền từ môi trường ngoài vào. args.c #include <stdio.h> #include <std…

The Linux Environment

Một chương trình khi chạy không chỉ có mình nó mà trong một không gian bao gồm nhiều thành phần khác mà nó sẽ tương tác với chúng, đó có thể là các đ…

Advanced Topics: fcntl and mmap

1. fcntl #include <unistd.h> #include <fcntl.h> int fcntl(int fd, int cmd); int fcntl(int fd, int cmd, long arg); int fcn…

Errors

Trong quá trình thực hiện các function, không phải lúc nào cũng thành công; một số các lỗi sẽ được liệt kê dưới đây thông qua mã lỗi errno nằm trong…

Scanning Directories

Scan thư mục là một công việc cơ bản được thực hiện khi chúng ta mở  Window Explorer để duyệt thư mục. Trong lập trình hệ thống nhúng thường dùng sca…

File and Directory Maintenance

Bìa viết liên quan: + Users and Groups + File Permissions 1. chmod #include <sys/stat.h> int chmod(const char *path, mode_t mode); Hàm chmo…

Formatted Input and Output

1. printf, sprintf and fprintf #include <stdio.h> int printf(const char *format, ...); int sprintf(char *s, const char *format, ...); in…

The Standard I/O Library

Standard I/O Library là thư viện vào/ra chuẩn, có file header là stdio.h. Thư viện cung cấp một tập các low-level I/O system calls. Như đã trình bày…

Low-Level File Access

1. File Descriptor Khi bạn muốn điều khiển một file/device, việc đầu tiên là phải open file/device đó, việc open sẽ trả về cho bạn một con số kiểu in…