Search Suggest

DLib
DLib

Face recognition - Nhận dang khuôn mặt (P2)

Ở phần 2 này sẽ là exam với thư viện Dlib 1. Build Dlib DLib là một thư viện xử lý ảnh tương đương như OpenCV, tuy nhiên điểm khác ở đây là DLib sử d…