Search Suggest

DirectFB
DirectFB

Build DirectFB cho board nhúng FriendlyARM Mini2440

1. Build DirectFB-1.6.0 Thư viện phụ thuộc - libpng - freetype # toolchain export PATH=$PATH:/opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin export CROSS=a…

Build LiTE Toolkit Engine

1. Build LiTE LiTE là một toolkit engine nhỏ gọn, giúp cho việc lập trình giao diện với Directfb trở nên đơn giản hơn rất nhiều. DirectFB-1.6.0 LiTE-…

Build ilixi Toolkit Engine

Tương tự như LiTE, ilixi cũng là một toolkit engine cho DirectFB, tuy nhiên về mức độ đầy đủ và hoàn thiện thì cao hơn LiTE. Trong bài viết này là s…

Giới thiệu DirectFB

Bài viết liên quan: -  Graphical Toolkits (DirectFB, X11, Wayland, Gtk, Qt) DirectFB (DFB) là graphic library cấp thấp truy cập trược tiếp xuống fram…