Search Suggest

Face recognition
Face recognition

Face recognition - Nhận dang khuôn mặt (P2)

Ở phần 2 này sẽ là exam với thư viện Dlib 1. Build Dlib DLib là một thư viện xử lý ảnh tương đương như OpenCV, tuy nhiên điểm khác ở đây là DLib sử d…

Face recognition - Nhận dang khuôn mặt (P1)

1. Face detection - Phát hiện khuôn mặt - Không định danh được khuôn mặt đó là ai Chỉ phát hiện ra có mặt người, không biết là ai 2. Face recognition…