Search Suggest

FriendlyARM
FriendlyARM

Build bootloader, kernel image và rootfs

Cross compiler thư viện opensource

Trong bài này chúng ta sẽ ví dụ việc build và sử dụng thư viện taglib-1.5 , thư viện này dùng để lấy thông tin của các file nhạc. Các bước thực hiện:…

Chương trình ứng dụng đầu tiên Helloworld

1. Build source code helloworld.c #include <stdio.h> int main(int argc, char **argv) { printf("Hello world ! \n"); …

Quy trình cài đặt Linux lên KIT nhúng

1. Boot Mode Như đã đề cập ở bài trước, board mini2440 có NOR flash chứa chương trình tương tự như Bios của máy tính, có chức năng để cài đặt Linux l…

Cài đặt môi trường phát triển board mini2440

Bài viết liên quan: - Cài đặt môi trường làm việc Lắp đặt target (board mini2440) và host (máy tính) như hình trên. 1. Target Board mini2440 có hai b…

Giới thiệu KIT nhúng FriendlyARM Mini2440

Specification: Dimension : 100 x 100 mm CPU : 400 MHz Samsung S3C2440 ARM926T (max freq. 533 MHz) RAM : 64 MB, 32 bit Bus Flash : up to 1GB NAND Flas…