Search Suggest

Linux Basic
Linux Basic

Whiptail - Công cụ tạo giao diện đồ họa trên terminal (bash shell)

Công cụ này được dùng để tạo ra một giao diện đồ họa đơn giản để install hoặc settting một phần mềm nào đó trên môi trường bash shell của terminal. M…

System start - init - /etc/init.d

1. Init Init là chương trình khởi động được chạy tiếp theo sau khi chạy xong kernel các script được Init gọi dùng để chạy các service. Các step: + In…

QMake

QMake là một chương trình thuộc bộ công cụ QT Framework có tác dụng tạo ra Makefile cho các QT project, nói chung tương tự như CMake . Xem thêm các …

GNU Make (GMake/Make)

GNU Make hay còn gọi là gmake hoặc make , là một công cụ mặc định trên Linux được dùng trong quá trình compile thư viện hoặc một chương trình nào đ…

CMake

Bài viết liên quan: + Makefile + Cross compiling the libraries CMake là một công cụ trợ giúp cho việc build library, có chức năng sinh ra Makefile …

Pkg-config

Bài viết liên quan: + Cross compiling the libraries pkg-config là một chương trình build-in sẵn trong linux, có chức năng lấy thông tin về một thư vi…

Linux /dev directory

Thư mục /dev trong linux là một thư mục đặc biệt chứa tất cả các device file , để xem được bên trong /dev có gì bạn dùng lệnh: $ ls -l /dev/ total…

Environment, Parameter Variables

1. Environment variables Biến môi trường thường được dùng để chứa các thông tin như là options hoặc các đường dẫn (path) đến một thư mục nào đó. Để s…

Cross compiling the libraries

Bìa viết liên quan: + Cross compler  + Makefile (Part 1) + Makefile (Part 2) + Cài đặt môi trường làm việc 1. Library configuration Trong bài viết nà…