Search Suggest

Linux PC
Linux PC

Attach webcam to VirtualBox

1. Download and install VirtualBox_Extension_Pack Check version of installed VirtualBox and download extension pack for this VirtualBox version root#…

FFmpeg

1. Merge files Create a file mylist.txt with all the files you want to have concatenated in the following form (lines starting with a # are ignored):…

Tự động mount phân vùng ổ cứng trong Fedora

1. Cài đặt phần mềm quản lý disk cho Fedora yum install gnome-disk-utility 2. Sử dụng - Mở theo đường dẫn: Applications > Accessories > Disks…

Environment, Parameter Variables

1. Environment variables Biến môi trường thường được dùng để chứa các thông tin như là options hoặc các đường dẫn (path) đến một thư mục nào đó. Để s…

Cross compiling the libraries

Bìa viết liên quan: + Cross compler  + Makefile (Part 1) + Makefile (Part 2) + Cài đặt môi trường làm việc 1. Library configuration Trong bài viết nà…

Display message or driver message - dmesg

Lệnh dmesg sẽ trace ra rất nhiều thông tin từ lúc hệ thống khởi động cho đến thời điểm hiện tại, các thông tin có thể là về kernel, device driver, …

File permissions

Bài viết liên quan: Users and Groups  1. File permissions Với mỗi file,thư mục trong Linux, người dùng có thể có quyền r(read), w(write), x(excute). …

Users và Groups

1. Users 1.1 Khái niệm Users  là bất cứ ai sử dụng máy tính, OS cho phép tạo ra user để truy cập và điều khiển (access control) hệ thống file, tương …

Basic Network Commands

link1 link2 The network commands chapter explains various tools which can be useful when networking with other computers both within the network and …