Search Suggest

MQTT
MQTT

Sử dụng Raspberry Pi làm MQTT Broker

1. Giới thiệu  MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)  là một giao thức chạy trên mạng TCP/IP dùng để gửi nhận messages (data) giữa các thiết bị.…