Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Test link

Search Suggest

MQTT
MQTT

Sử dụng Raspberry Pi làm MQTT Broker

1. Giới thiệu  MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)  là một giao thức chạy trên mạng TCP/IP dùng để gửi nhận messages (data) giữa các thiết bị.…