Search Suggest

Makefile
Makefile

Makefile: Functions for Transforming Text

Reference from https://www.gnu.org/software/make/manual/html_node/Functions.html Functions  allow you to do text processing in the makefile to comput…

Build application template script

Khi build một ứng dụng nào đó thì thường sẽ cần nhiều thư viện đi cùng, việc build từng lib đơn lẻ tỏ ra rất bất tiện khi ta cần build rất nhiều lib …

Makefile (Part 1)

Bài viết liên quan + Cross compiler 1. Đặt vấn đề  Những vấn đề khi biên dịch + Một chương trình đơn giản => chỉ có một vài file + Một chương trìn…

Makefile (Part 2)

Bài viết liên quan: + Makefile (Part 1) 3. Khuôn dạng đầy đủ của Makefile sum.h (giữ nguyên) sum.c (giữ nguyên) main.c (thêm #ifdef ... #endif) #inc…