Search Suggest

OpenCV
OpenCV

Face recognition - Nhận dang khuôn mặt (P1)

1. Face detection - Phát hiện khuôn mặt - Không định danh được khuôn mặt đó là ai Chỉ phát hiện ra có mặt người, không biết là ai 2. Face recognition…

Ứng dụng OpenCV Helloworld

1. OpenCV examples for host Install  GTK yum install gtk2-devel DisplayImage.cpp (using OpenCV-2.3.1) #include <stdio.h> #include <opencv…

Lập trình OpenCV cơ bản

Học OpenCV thông qua các ví dụ: http://opencvexamples.blogspot.com/p/learning-opencv-functions-step-by-step.html

Build OpenCV cho board nhúng FriendlyARM Mini2440

Download source code: - OpenCV - Examples 1. Build for host OpenCV-2.0.0 export PREFIX=/usr/local ./configure --prefix=${PREFIX} make …

Giới thiệu OpenCV

OpenCV : Thư viện xử lý ảnh được viết bằng C/C++ và hỗ trợ cả Linux và Windows. Bản thân OpenCV chỉ chỉ đọc dữ liệu ảnh (file ảnh hoặc capture từ ngu…