Search Suggest

OpenGL
OpenGL

OpenGL ES with Raspberry PI

+ you need to have rootfs of RPI on host, openg es framework on RPI rootfs /opt/vc/lib folder + source code get from here    - change SDKSTAGE in Ma…

Ứng dụng OpenGL Helloworld

Download examples source code -  LinuxX11 - GLES2.0 Ở phần này chúng ta sẽ xem các ví dụ sử dụng OpenGL ES 2.0 -  OpenGL ES 2.0 API Quick Reference C…

Lập trình OpenGL/ES cơ bản

Download examples source code - LinuxX11 - GLES2.0 Download here OpenGL ES 2.0 and GLSL -  OpenGL ES 2.0 API Quick Reference Card -  The OpenGL® ES S…

Giới thiệu OpenGL, OpenGL ES 2, EGL

OpenGL là một thư viện đồ họa 2D, 3D tương tự như DirectX (Direct3D), hiện được quản lý và phát triển bởi Khronos Group. OpenGL ES là phiên bản rút…

Install OpenGL/ES trên Linux PC (Linux X11)

Trong bài viết này hướng đẫn việc install OpenGL trên máy tính yum install -y mesa-libEGL-devel mesa-libGLES-devel opencl-headers.noarch libX11-deve…