Search Suggest

Programming techniques
Programming techniques

Shell - Search và Replace trong file

1. Tìm kiếm file với lệnh find find <search dir> -type <file or dir> -name <pattern file name> Ex: find /home/user/Download…

C/C++ Giá trị khởi tạo ban đầu của biến

Giá trị khởi tạo ban đầu của biến tưởng chừng đơn giản nhưng nhiều khi để lại hậu quả nghiêm trọng, trong bài viết này đề cập đến một số trường hợp b…

Ring buffer

1. Cấu trúc 2. Nguyên lý làm việc 3. Cách sử dụng A single process/thread to process/thread buffer use case Multiple processes/thread to process/thre…

C/C++ Cách đặt tên: hàm, biến, cấu trúc dữ liệu, file sourrce code

1. Tên cấu trúc dữ liệu tự định nghĩa + Tên được đặt bằng chữ thường, ngăn cách bằng dấu gạch dưới "_", kết thúc bằng "_t" enum …