Search Suggest

QEMU
QEMU

Raspberry Pi on QEMU

QEMU là một chương trình mô phỏng nền tảng chip, trong đó có chip ARM mà raspberry pi sử dụng. Nhờ QEMU ta có thể tạo môi trường develop giống như k…