Search Suggest

QT Framework
QT Framework

Build QT for Raspberry PI

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách build QT để viết chương trình có GUI trên Raspberry PI - qt-everywhere-opensource-src-5.3.2 - 2017-07-05-raspbian-jess…

Ứng dụng QT Helloworld

Tạo project với QT Creator - Export biến môi trường cross compiler - Export QMAKESPEC chỉ đến thư mục chứa qmake.conf mà bạn đã cấu hình khi build QT…

Build QT everywhere cho board nhúng FriendlyARM Mini2440

1. Download source code -  https://download.qt.io/archive/qt / Tất cả các version được đặt ở link trên, bạn có thể dùng các version  qt-everywhere-op…

Sử dụng QT Creator để tạo giao diện

Bài viết liên quan: - Giới thiệu QT Framework - QT Creator 1. Giới thiệu Như các bài viết trước QT Creator được dùng với hai trường hợp - Code Editor…

Giới thiệu QT Framework

Bài viết liên quan: - Graphical Toolkits  1. Giới thiệu QT là một graphic library đa nền tảng để xây dựng các chương trình có giao diện đồ họa - GUI,…