Search Suggest

Shell
Shell

Whiptail - Công cụ tạo giao diện đồ họa trên terminal (bash shell)

Công cụ này được dùng để tạo ra một giao diện đồ họa đơn giản để install hoặc settting một phần mềm nào đó trên môi trường bash shell của terminal. M…

Java execute shell commands on SSH Unix using JSch

Today we will look into the JSch example tutorial. We can use JSch for creating SSH connection in java. Earlier I wrote a program to connect to  remo…

Arithmetic Expansion

Gán kết quả của một phép toán cho biến, có hai cách thực hiện: var=`expr statement` var=$((statement)) Ex: #!/bin/sh x=10 val=`expr $x…

Command Execution

Có hai cách để thực hiện command execution trong shell: Syntax: `command` or $(command) Ex: #!/bin/sh echo The current directory is `pwd`…

Shell - Command build-in the shell

Shell cung cấp sẵn rất nhiều command hữu ích, dưới đây sẽ liệt kê một số cmd hay dùng. 1. set /unset Lệnh set truyền giá trị cho các special variabl…

Shell - IO Redirections and Pipes

Theo mặc định của shell, khi thực hiện một command thì nó sẽ lấy dữ liệu đầu vào (nếu có) từ standard input (stdin) và xuất kết quả ra standard outpu…

Shell - Lists

1. The AND List AND list cho phép bạn thực hiện một chuỗi liên tục các câu lệnh, muốn lệnh tiếp theo được chạy thì tất cả các lệnh trước đó phải thực…

Shell - Quoting Mechanisms

1. Cặp dấu nháy đơn Chuỗi ký tự nằm giữa hai dấu nháy đơn sẽ được hiểu theo đúng nghĩa "đen" của nó, ký tự $ bị vô hiệu hóa, tất cả mọi thứ…

Shell - Shell Substitutions

1. Command Substitution Syntax: `command` Ex: #!/bin/sh DATE=`date` echo "Date is $DATE" USERS=`who | wc -l` echo "Lo…

Shell - Shell Functions

1. Creating Functions Syntax: function_name () { list of commands } Ex: #!/bin/sh # Define your function here Hello () { echo &q…

Shell - Loop Control

The infinite Loop (Vòng lặp không xác định) Là vòng lặp mà điều kiện - condition của vòng lặp luôn đúng, dẫn đến việc không bào giờ thoát ra khỏi vòn…

Shell - Shell Loops

1. Shell Loop 1.1 The while loop Syntax: while condition do Statement(s) to be executed if condition is true done or while condition; do …

Shell - Decision Making

1. The if...else statements 1.1 if...fi statement Syntax: if [ expression ] then Statement(s) to be executed if expression is true fi or i…

Shell - Basic Operators

1 Toán tử số học (Arithmetic Operators) Giả sử có hai biến có giá trị như sau: a=10 b=20 Operator Description Example + …

Shell - Test and [ ] Expression

Lệnh test dùng để đánh giá một biểu thức điều kiện. Người ta thường sử dụng lệnh này để đánh giá một điều kiện trong một mệnh đề điều kiện ( if ) hoặ…