Search Suggest

Telegram
Telegram

How to create Telegram bot API Token

In this tutorial we will look at a quick way to create a bot on Telegram. More detailed information you can find on the  official site Set up your Te…

Google Apps Script and Telegram bot

1.Overview 2.Setup 2.1 Create Telegram bot Chat with BotFater to create Telegram bot and get TOKEN (red frame) 2.2 Create Apps Script Step1: Go to  …

Telethon

1.Giới thiệu  Telethon là Python 3 MTProto API Telegram client library. Source code và hướng dẫn khác: - https://docs.telethon.dev -  https://github.…

Telegram CLI on Raspberry PI

1.Giới thiệu  Telegram CLI là một chương trình telegram client giống như telegram app trên điện thoại hoặc máy tính vậy, chỉ khác một điều là chương …

Using Telegram Bot to control Raspberry PiVPN

Bài viết trước:  Sử dụng Raspberry Pi làm VPN server 1.Giới thiệu Cài đặt Telegram Bot lên raspberry để điều khiển từ xa chương trình PiVPN 2.Cài đặt…