Search Suggest

Tools
Tools

Whiptail - Công cụ tạo giao diện đồ họa trên terminal (bash shell)

Công cụ này được dùng để tạo ra một giao diện đồ họa đơn giản để install hoặc settting một phần mềm nào đó trên môi trường bash shell của terminal. M…

Download git submodule

Nhiều khi cần download chỉ một sub folder trên một git project khổng lồ thì phải làm sao, dưới đây là một số cách. 1. svn export Link : https://githu…

ubuntu bandwith mornitor

ติดตั้งโปรแกรมจับ Monitor network จากเว็บไซต์ 1. bandwidth-monitoring-tools-for-ubuntu-users 2. command-line-tools-to-monitor-linux-performance 3. ตร…

Kate editor

1. Install on fedora yum install kate 2. Các tính năng - High light code khi click vào một biến hay chuỗi ký tự - Bookmarks code trong từng file sour…