Search Suggest

sshfs
sshfs

Mount path sshfs (ssh)

ต้องการ Map drive file จากเครื่อง Server มาที่เครื่องตนเองผ่านทาง ssh เพื่อความปลอดภัย วิธีการ 1. บนเครื่อง Server ต้องติดตั้ง package ต่อไปนี้    1…