Search Suggest

window8
window8

เปลี่ยน Start menu ของ Windows 8 ให้กลับมาแสดงอีกครั้ง

ต้องติดตั้งโปรแกรม startmenu-setup ตามเว็บไซต์นี้ www.phuketi.com Download file